Enexis-logo
 Maatschappelijk Verantwoord  
 Ondernemen  

 

The old boys network
 

   

 

  Deel dit  
 

Luctor Et Emergo

leeg leeg leeg leeg

HET LAATSTE NIEUWS

Enexis is not amused

Zie keuzemenu: Apotheose

 

Highlights

Probleem breidt als een olievlek uit.

Naast de contactpersoon Jan Pieter Eydems zijn nu betrokken
 1. de Raad van Bestuur van Enexis,
   
 2. de voltallige Raad van Commissarissen van Enexis,
   
 3. de directie van Berenschot Groep NV,
  Binnenkort hierover meer.
   
 4. de ACM.

  Opm.: Winstuitkering bepaalt niet het rendement
  en staat niet gelijk aan winstgevendheid.

De olievlek wordt steeds groter en groter.
Ik wil vermijden dat u als gevolg door de bomen het bos niet meer ziet.

Daarom zal ik telkens de rode draad inkorten onder het kopje: Highlights
 

 

Probleem ten gronde

 
Enexis is netwerkbeheerder van gedupeerde en is verantwoordelijk voor het transport van energie.

Door toedoen van Enexis en van niemand anders
is de aansluiting van gedupeerde verlaagd van 3x100A naar 3x80A.

De jongste en heldere uitleg vindt u in een   
Begeleidend schrijven   
aan commissaris Rinse de Jong   

Gedupeerd betaalde
zonder dat hij dat wist en onnodig
39.000 euro teveel aan Enexis!
 • Enexis heeft dit nooit gecorrigeerd.
 • In alle jaren daarna heeft Enexis de klant nooit laten weten, dat dit veel te hoog was.
 • Jaar in jaar uit heeft enexis veel te hoge transportkosten gefactureerd aan gedupeerde.
 • Enexis wenst wat gedupeerde teveel heeft betaald niet terug te betalen en verrijkt zich daarmee. .

Hoe Enexis de hakken in het zand zet, leest u hier onder kopje: "In vogelvlucht"

Hoe diep geworteld het verzet van Enexis is, leest u hieronder.
 

 

Het verweer van Enexis

Het verweer van Enexis is even kort als krachtig.

Mr. Jean Pierre Eydems laat weten dat niet wordt terugbetaald, omdat

"Mijnheer Fennema heeft er geen behoefte aan!"

en mijnheer Han Fennema is CEO

Zie: Valse voorwendselen

Wat de behoeftes van Fennema wel zijn blijkt verder in de site.

 1. In het jaarverslag kunt u lezen dat de Raad van Commissarissen hem ter gelegenheid van zijn afscheid een bedrag heeft gegund van 16.000 euro.
   
  Gedupeerde zegt schertsend dat dit gemakkelijk kan van al het geld dat hij jarenlag teveel had betaald.
  Hij vraagt zich in gemoede af of Fennema daarom geen behoefte had om hem zijn geld terug terug te betalen.
   
 2. Wat het motief van de Raad van Commissarisen was, vermeldt het jaarverslag niet. Gelet op het old-boys network maakt mij dat juist nieuwsgierig.
   
 3. Van zijn nieuwe werkgever Gasunie ontving Fennema ter gelegenheid van zijn aanstelling een verhuiskostenvergoeding van 41.183 euro. Deze uitkering is reeds in Groningen zeer omstreden.
 

Fennema heeft echt geen juridisch verweer

Advocaten kantoor Boels Zanders bevestigt:

"Ik kom dan ook tot de conclusie dat u geen enkele grond heeft aangevoerd
op grond waarvan cliënt niet gerechtigd zou zijn tot terugbetaling van de teveel door hem betaalde transportkosten.
"

Duidelijker kan het niet!

Zie geen juridische argumenten

 

Enexis dreigt klant dood te procederen

 1. Advocatenkantoor Boels Zanders laat weten dat Enexis heeft gezegd
  de klant simpelweg te zullen gaan doodprocederen, als hij niet stopt met geld terug te vorderen.

Boels Zanders legt uit dat de kosten die gedupeerde moet maken om recht te halen dan hoger zullen uitpakken dan de baten.

Boels Zanders geeft gedupeerde daarom in overweging om zich maar gewonnen te geven.

 
 1. Zij opgemerkt dat Enexis dit laat weten aan Boels Zanders Advocaten,
  terwijl Enexis dus
  geen enkele grond        

  heeft aangevoerd op grond waarvan cliënt niet gerechtigd zou zijn tot terugbetaling van de teveel door hem betaalde transportkosten.

Gedupeerde acht dit schaamteloos en vindt dit niets meer van doen hebben met ethisch bestuur en behoorlijk zaken doen.

Zie doodprocederen

Opm: Intussen ontving gedupeerde een tweede dreigbrief.

Gedupeerde laat zich niet leiden door intimidatie

 

RvB neemt motie van wantrouwen
NIET in behandeling.

Jan Pieter Eydems is telkens center-court
in optreden van Enexis

Het is nooit duidelijk geworden of Han Fennema hierin werkelijk leidingevend was
of dat Jan Pieter Eydems de motor was en met diens toestemming uit naam van Han Fennema zelfstandig handelde.
Hoe dan ook was zijn optreden omstreden.
 1. Dit,
 2. De algehele manier van optreden van Jan Pieter Eydems,
 3. Nog een ernstige kwestie waarin Jan Pieter Eydems centerpoint is,
hebben gedupeerde directe aanleiding gegeven om een

motie van wantrouwen

in te dienen bij de opvolger van Han Fennema, de heer Pieter Vermaat.

Pieter Vermaat

 1. negeert de motie van wantrouwen en
 2. neemt die NIET in behandeling,
 3. neemt de zaak niet serieus, maar doet die af als een studenticose grap,
  dit tot drie keer toe!

Zie: zijn studenticose antwoorden

 

Raad van Commissarissen
dient ethiek van bedrijf te bewaken,
maar neemt geen verantwoordelijkheid

 
Een beroep op verantwoordelijkheid is ook bij de Raad van Commissarissen
gericht aan dovemans oren.
Ieder voor zich proberen zij op allerlei manieren hun verantwoordelijkheid te ontlopen.
 

De commissarissen geven zich over aan wat zich laat aanzien als

Kinderachtige onvolwassen jongenspelletjes,

zoals

 • Marc Calon het niet beantwoorden van e-mails,
   
 • Doeko Boscher het terugverwijzen naar de RvB, en vervolgens niet meer antwoorden,
   
 • Rinse de Jong het niet in ontvangst nemen van een aangetekende brief en die terug laten sturen,
   
 • Moniqe Caubo het verbreken van de telefoonverbinding en een optreden dat gemachtigde niet als behoorlijk heeft ervaren,
   
 • Piet moerland het tussenschakelen van derden: Berenschot Groep.

Kortom zo geeft de RvC niet thuis.

Dat is des te opvallender in het geval van Rinse de Jong.
Hij was als CFO lid was van de Raad van Bestuur, toen door toedoen van Enexis (toen genaamd Essent Netwerk) de te hoge aansluiting werd gerealiseerd en die al die jaren werd gefactureerd.

Hij weet als geen ander, hoe de vork in de steel steekt.
Maar ook hij geeft geen thuis.

 

Machtsstrijd

Al met al

is er nog steeds geen steekhoudend argument boven tafel gekomen op grond waarvan gedupeerde niet gerechtigd zou zijn tot terugbetaling van de teveel door hem betaalde transportkosten.

Toch zet Enexis over de hele lijn de hakken in het zand. Gedupeerde kan dat niet invoelen!
 

Volwassen?

Het gedrag van de RvB en de RvC bestempel ik als kinderachtig jongensgedrag. Ik zie het als vertoon van onmacht.

Het ziet er naar uit dat ieder voor zich en over de hele lijn aan het uitproberen is in hoeverre men er op kan vertrouwen, dat het woord van Enexis wet is en dat Enexis de langste adem heeft en de grootste slagkracht.

Deze website krijgt dan ook steeds meer het karakter van Dappere Dodo tegen de grote jongens.
Het verschil is dat Artikel 6 van het EVRM het gedrag van de grote jongens afkeurt.
 

Persoonlijke innerlijke kracht van de commissaris?

Het zal mij zeer benieuwen of de leden nog de innerlijke kracht hebben om op deze schreden terug te komen, om het tij te keren en of men nog in staat is om dit behoorlijk en naar eer en geweten op te lossen.
 

Old-boys

Ik vrees dat daar veel meer voor nodig is en dat het hier gaat om een pure machtsstrijd met onderlinge commitments, waardoor de old-boys zich meer aan elkaar verplicht voelen dan aan de verantwoordelijkheid, waartoe zij zijn benoemd.
 

Olievlek

In dat geval zal de olievlek slechts verder uitbreiden ten koste van een oplossing die zo nog lang op zich zal laten wachten.
Is dat waar Enexis op hoopt: dat gedupeeerde hat zal opgeven?
 
 

Commissarisen hebben een hoofdelijke en ethische verantwoordelijkheid

Ik wil uitzoeken

 1. Hoe het kan voorkomen dat de commissarissen ieder voor zich zich gedragen zoals men doet en
 2. Waarom zij de verantwoordelijkheid die hen is toegewezen niet wenst of durft te nemen.

Het bijzondere van Corporate Governance is dat de leden zich NIET achter elkaar kunnen verschuilen. Zij zijn uitgezocht op hun individuele onafhankelijkheid.

ik zal uitzoeken hoe het komt dat die niet werkt. Het heeft veel te maken met

 1. de eigen geschiedenis die men heeft geschreven,
 2. de eigen verantwoordelijkheidsopvatting
 3. de onderlinge en persoonlijke commitments.

Het is een interessante materie.

Ik denk dat dit bloot legt
 1. hoe een Raad van Commissarissen in het algemeen werkt,
 2. welke contouren die heeft en
 3. aan welke bedreigingen die bloot staat.

Anno 2016

Ik vraag me zelfs af hoe het functioneren van een RvC anno 2016 moet worden gezien in het licht van de transities die aan de gang zijn.

Zie Verandering van tijdperk

 

Gemachtigde trekt zijn conclusies

Finale brief aan RvC

Gemachtigde heeft een finale brief gestuurd aan de RvC.
 • Met name doordat Enexis aan Boels Zanders heeft laten weten geen enkele grond te kunnen aanvoeren op grond waarvan cliŽnt niet gerechtigd zou zijn tot terugbetaling van de teveel door hem betaalde transportkosten,
   
 • laat het zich al met al aanzien dat het hier gaat om een pure machtsstrijd,
   
 • waarbij Enexis haar volle gewicht gebruikt om dwars te liggen en
   
 • dat Enexis met name als monopolist in strijd handelt met artikel 6 van het EVRM dat uitgaat van het rechtsbeginsel van Equality of Arms.
   
 • Dat dit rechtsbeginsel hier met voeten wordt getreden door
  zowel mr. Jean Pierre Eydems, alswel door de Raad van Bestuur, alsook door de Raad van Commissarissen
  kan in mijn ogen onmogelijk nog worden ontkent.
   
 • Feit is dat een gesprek met Enexis op alle fronten heeft gefaald.

  Zie ook Valse Voorwendselen van Enexis

Gemachtigde verbindt aan de gang van zaken conclusies.

Zie Conclusies

 

Enexis is not amused

Enexis maakt er een machtstrijd van.
 

Heftige correspondentie

 1. Gemachtigde werd nu aangeschreven door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
 2. Gemachigde reageert daarop naar de Raad van Comissarissen maar schrijft ook een finale brief van 20 kantjes aan het adres van mr J.P. Eydems, die hij ziet als de spil in het geheel.
 

Machtsstrijd

Met deze brief wenst gemnachigde aan te tonen dat Enexis bezig is met een machtsstrijd en deelt mee dat hij daarvoor niet wijkt en dat hij die NIET uit de weg zal gaan.

Het betekent WEL een geheel andere aanpak.
 

Apotheose

Voor deze Apetheose verwijs ik naar het keuzemenu: Apotheose

De raad van Bestuur en de Raad van Commissarisen laat in mijn ogen deze kwestie volledig uit de hand lopen en onodig escaleren.
Mijn zegen geef ik ze!

 
Heeft u commentaar of aanvullende informatie of gewoon een vraag?
 
 
Web Analytics